• Dansk
 • English

term.subject="tvang"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Psykiatriret

  • Bog
  Helle Bødker Madsen: Psykiatriret
  61.642 BØD

  Psykiatriret

  2022
  3. udgave, 1. oplag (2022)
  Forlagets beskrivelse: Denne bog giver en indføring i faget psykiatriret, som er en specialdisciplin inden for sundhedsretten. Psykiatriretten adskiller sig fra den almindelige sundhedsret ved muligheden for at anvende tvang i behandlingsøjemed. Bogen behandler de regler, som gælder for alle psykiatriske patienter, dvs. de psykiatrispecifikke og almindelige sundhedsretlige regler, f.eks. vejledning, behandlingsplaner, indlæggelses- og udskrivningsaftaler, aktindsigt og frit sygehusvalg, samt de forvaltningsretlige regler, f.eks. proportionalitetsprincippet samt adgangen til at regulere patienternes retsforhold som følge af anstaltsforholdet. Særlig vægt lægges imidlertid på de retlige rammer for tvangsanvendelse. I den forbindelse fastlægges tvangsbegrebet og begrebet frihedsberøvelse, og den særlige beskyttelse efter grundloven og menneskerettighedskonventionen belyses. Endvidere behandles psykiatrilovens rammer for tvangsanvendelse, herunder tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tvangsbehandling, personlig hygiejne under anvendelse af tvang, fiksering, anvendelse af fysisk magt, aflåsning af døre m.v. Også de formelle retssikkerhedsgarantier, f.eks. beskikkelse af patientrådgivere, førelse af tvangsprotokol, underretning og klagevejledning samt den særlige klageadgang, domstolskontrol og det parlamentariske tilsyn behandles i bogen. Desuden belyses de specielle regler, der gælder for patienter med behov for en helhedsorienteret indsats. HELLE BØDKER MADSEN er professor, dr.jur. Hun har siden 2010 været professor i offentlig ret ved Aarhus Universitet. Hun har kandidateksamen i jura fra Aarhus Universitet. Dr.jur. i 2010 med bogen Privatisering og patientrettigheder. Hun er medforfatter til forvaltnings- og statsretlige bøger, herunder Forvaltningsret, Almindelige emner og Danmarks Riges Grundlov med kommentarer, samt artikler om forvaltningsretlige emner, herunder forvaltningslovens afgørelsesbegreb. Hun er desuden forfatter til de sundhedsretlige værker Patientbehandling og forvaltningsret og Sundhedsret og til sundhedsretlige artikler. JENS GARDE er lektor emeritus. Han var fra 1972-2012 lektor i offentlig ret ved Aarhus Universitet. Han er cand.jur. fra Københavns Universitet og er medforfatter til centrale forvaltningsretlige værker, herunder Forvaltningsret, Almindelige emner og Forvaltningsret, Sagsbehandling, samt artikler om forvaltningsretlige emner. Fra 1978-91 var han tillige formand for Revaliderings- og Pensionsnævnet for Århus Amt, fra 1986-92 institutbestyrer ved Institut for Offentlig Ret, Aarhus Universitet, og fra 1993-2011 afdelingsleder ved Afdelingen for Offentlig Ret, Aarhus Universitet.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:134126485|980|.
  Bidrag af: 
  Jens Garde (f. 1942-05-06)
  Note: 
  Indhold: Indledning ; Tvangsdefinitionen ; Almindelige regler ; Tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse ; Tvangsbehandling ; Tvangsmidler ; Procedureregler ; Patientrådgiverordningen ; Klage og kontrol ; Ekstraordinært farlige patienter ; Patienter indlagt i henhold til strafferetlig afgørelse ; Patienter med behov for en helhedsorienteret indsats
  ISBN nr.: 
  9788757454017
  Omfang: 
  272 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:134126485|980|a
 2. Personer med demens : møte og samhandling

  • Bog

  Personer med demens : møte og samhandling

  2020
  2. utgave
  Summary: Kompetanseutvikling er et viktig satsingsområde innenfor demensomsorgen. Det er slått fast både i lovverk, stortingsmeldinger og i nasjonale retningslinjer og planer som omhandler omsorg for personer med demens. Denne boken er skrevet som et bidrag til utviklingen av kompetanse. I boken understrekes betydningen av en kunnskapsbasert praksis og en personsentrert tilnærming i omsorgen for personer med demens. Det er lagt vekt på å søke å forstå hvordan det er å leve med demens, og utfordringer og behovsendringer gjennom sykdomsfasene og ved ulike former for demens blir belyst. Demens hos yngre personer og personer med utviklingshemning er viet egne kapitler. Blant sentrale temaer som blir gjennomgått, er utfordrende atferd, miljøbehandling, selvbestemmelse, bruk av tvang, lindrende behandling og samarbeid med pårørende. I hvert kapittel er det lagt vekt på etisk, juridisk og faglig refleksjon. Boken henvender seg til studenter i helsefaglige bachelor- og masterutdanninger. Helsepersonell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten vil også ha god nytte av boken
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:134990961|980|.
  Bidrag af: 
  Anne Marie Mork Rokstad, Kari Lislerud Smebye
  Note: 
  1. utgave 2020
  ISBN nr.: 
  9788202591076, 8202591074
  Omfang: 
  376 sidor
  Udgiver: 
  Cappelen Damm
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:134990961|980|a
 3. Geriatri : En medisinsk lærebok

  • Bog
  61.6018 WYL

  Geriatri : En medisinsk lærebok

  2020
  3. utgave
  Forlagets beskrivelse: Geriatri er både et medisinsk fag og en tverrfaglig samarbeidsarena. De to aspektene henger tett sammen; en lege må kunne samarbeide tverrfaglig for å gjøre et godt geriatrisk arbeid, og øvrige helsepersonellgrupper som arbeider med geriatriske pasienter, må kjenne til geriatriens medisinske grunnlag. Boken gir en bred omtale av symptombildet hos gamle, geriatriske undersøkelsesmetoder, geriatrisk behandling og av hele det geriatriske sykdomspanoramaet. En rekke sykdommer er omtalt, konsekvent med vekt på de geriatriske relevante aspektene. Nesten alle kapitlene innledes og avsluttes med en kasuistikk, som er en integrert del av teksten og eksemplifiserer de mest sentrale poengene. Viktige momenter er også oppsummert i tabeller, og boken er rikt illustrert. 3. utgave er grundig revidert på grunnlag av erfaringer med 2. utgave og tallrike innspill fra leserne.
  Emner: 
  ADL accidental falls activities of daily living aged aged, 80 and over aging aldersdemens anæmi behandlingsmetoder benbrud betændelse biologisk aldring blodkarsygdomme cancer decubitus diabetes mellitus embolia ernæringstilstand frail elderly gangfunktion gastrointestinale problemer geriatrics geriatrisk behandling geriatrisk medicin habilitering hypovolæmi høresansen knoglebrud kognitiv dysfunktion kognitive færdigheder kortåndethed lidelser liggesår lindrende pleje magtudøvelse medicin (lægemidler) medicinsk behandling neoplasi osteoporose palliation palliativ pleje senil demens senilitet seniorer siddesår slagtilfælde sukkersyge synkope synsnedsættelse synssansen thyreoideasygdomme thyroideasygdomme trombofili tværprofessionelt samarbejde væskemangel åndenød ældning Parkinsons sygdom adfærd adfærdsforstyrrelser aldring alkohol alkoholmisbrug almindelig daglig livsførelse angst apopleksi appetit appetitløshed balance behandling bilkørsel blodmangel blodpropper dehydrering demens depression diabetes elektrolytforstyrrelser epilepsi ernæring evidens fald faldulykker fejlernæring frakturer fysiologi gamle gang genoptræning geriatri geriatriske patienter hjertesygdomme hørelsen infektioner karsygdomme kirurgi knogleskørhed kognitive funktioner kognitive funktionsforstyrrelser kost kræft ledsygdomme livsforlængende behandling lungesygdomme lægemidler lægeundersøgelser lærebøger magtanvendelse muskler nyresvigt nyresygdomme opførsel palliativ indsats polymyalgi psykoser psykoterapi pårørende rehabilitering samarbejde selvstændighed skjoldbruskkirtelsygdomme skrøbelighed smerter sygdomme symptomer synet synshandicap sårbarhed søvn søvnforstyrrelser terapi tryksår tvang tværfagligt samarbejde underernæring undersøgelser undersøgelsesmetoder vaccination vacciner vandladning vandladningsbesvær vandladningsforstyrrelser vurdering vægt vægttab åndedrætsbesvær ældre ældrepleje ødemer
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:132881073|980|.
  Note: 
  1. e-bogsudgave svarer til 3. trykte udgave 2020: Geriatri : En medisinsk lærebok, Indhold: Geriatriens grunnlag (Hva er geriatri? ; Biologisk aldring og sårbarhet ; Kunnskapsgrunnlaget i geriatrien ; Tjenestemodeller) ; Symptomer hos gamle (Organrettede og generelle symptomer ; Kognitiv svikt ; Fall og falltendens ; Dehydrering, hypovolemi og elektrolyttforstyrrelser ; Underernæring og dårlig appetitt ; Dyspné ; Ødemer ; Smerte ; Vannlatningsforstyrrelser ; Søvnforstyrrelser ; Syns- og hørselsproblemer) ; Undersøkelse av den geriatriske pasienten (Generell medisinsk undersøkelse ; Vurdering av sårbarhet/skrøpelighet ; Kognitiv vurdering ; Vurdering av depresjon, angst og atferdsforstyrrelser ; Vurdering av gangfunksjon, muskelfunksjon, balanse, falltendens og synkope ; Vurdering av selvstendighet i daglige aktiviteter ; Vurdering av vannlatningsfunksjonen ; Vurdering av søvnen ; Vurdering av pårørendebelastning ; Vurdering av ernæringsstatus ; Supplerende undersøkelser ved utredning av geriatriske pasienter ; Vurdering av helsemessig egnethet for bilkjøring) ; Geriatrisk behandling (Den tverrfaglige geriatriske behandlingsmetode ; Rehabilitering ; Ernæring ; Legemidler ; Vaksiner ; Kirurgi ; Andre høyteknologiske behandlingsmetoder ; Psykoterapi ; Palliativ behandling ; Nedtrapping av livsforlengende behandling ; Tvang) ; Det geriatriske sykdomspanorama (Demenssykdommer ; Delirium ; Hjerneslagsykdommer ; Infeksjoner ; Hjertesykdommer ; Lungesykdommer ; Nyresykdommer og nyresvikt ; Diabetes mellitus ; Gastrointestinale problemer ; Anemi ; Kreftsykdommer ; Osteoporose og brudd ; Tyreideasykdommer ; Trykksår ; Polymyalgia rheumatica og temporalisaarteritt ; Leddplager ; Parkinsonisme og Parkinsons sykdom ; Epilepsi ; Depresjon ; Angst ; Psykoser ; Alkoholmisbruk)
  ISBN nr.: 
  9788205534803
  Omfang: 
  464 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:132881073|980|a
 4. Emils indre monster

  • Avisartikel

  Emils indre monster

  I: Berlingske tidende, 2022-11-13, Sektion 1, s. 26-27
  Mindre tvang er ikke i alle tilfælde at foretrække. Det kan skabe flere livsfarlige situationer, lyder det fra patientorganisation. 17-årige Emil har, siden han var 15, sagt nej til indlæggelse gang på gang, trods bekymring for hjertestop fra behandlingspersonale. Han efterlyser mere tvang
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:135052949|980|.
  Omfang: 
  Sektion 1, s. 26-27
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Berlingske tidende, 2022-11-13
  Haves:: 
  870971-avis:135052949|980|a
 5. Kvindelige fodbolddommere tvinges i seng med chefen, hvis de vil beholde jobbet

  • Avisartikel

  Kvindelige fodbolddommere tvinges i seng med chefen, hvis de vil beholde jobbet

  I: Politiken, 2022-05-07, Sektion 1, s. 15
  "Du bliver nødt til at have sex med ansatte i FIFA". Kvindelige dommere retter skarpe anklager mod lederne af den haitiske fodboldverden for at udnytte deres magtposition til at tvinge sig til sex. Der tegner sig et billede af et system
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:62613211|980|.
  Omfang: 
  Sektion 1, s. 15
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Politiken, 2022-05-07
  Haves:: 
  870971-avis:62613211|980|a
 6. Uløst

  • Avisartikel

  Uløst

  I: Weekendavisen, 2022-01-21, S. 6
  Den samlede brug af tvang over for børn, unge og voksne i psykiatrien stiger, selvom den politiske hensigt i en årrække har været at nedbringe den.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:62053755|980|.
  Omfang: 
  S. 6
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Weekendavisen, 2022-01-21
  Haves:: 
  870971-avis:62053755|980|a
 7. Profesjonsetikk i sjukepleie

  • Bog
  61.701 PRO

  Profesjonsetikk i sjukepleie

  2019
  Forlagets beskrivelse: Det finst mange kryssande krav og forventningar til korleis sjukepleieyrket skal utøvast. Denne boka om profesjonsetikk handlar nettopp om det, om korleis ein kan finne fram til best moglege handlingsval når situasjonar blir vanskelege og tvilen melder seg. I første del av boka blir det gjort greie for profesjonsetikk generelt, for etiske nøkkelomgrep, teoriar og tenkjemåtar. Her blir også etiske refleksjonsmodellar gjennomgått, og forfattarane viser korleis systematisk refleksjon kan hjelpe oss i vanskelege situasjonar. Andre del av boka går inn på vanlege etiske utfordringar ein kan møte som sjukepleiar. Etter ein gjennomgang av lovverk og profesjonsetiske retningslinjer blir utfordringar knytte til teieplikt, autonomi og tvang og andre sentrale tema grundig behandla. Her blir også tema som prioritering, lojalitet og varsling tekne opp, og gjennom heile framstillinga bruker forfattarane attkjennelege eksempel frå praksis, der studentane blir inviterte til etisk refleksjon. I eit eige kapittel til slutt i boka blir forskingsetikk behandla.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126607385|980|.
  Bidrag af: 
  Herdis Alvsvåg (f. 1952), Einar Aadland (f. 1950)
  Note: 
  Indhold: Profesjonsetikk ; Etiske nøkkelomgrep ; Å identifisere etiske problemstillinger ; Etikk som fagområde ; Å reflektere over etiske problemstillinger ; Profesjonsetikk i fagleg praksis ; Dei normative rammene for fagleg praksis ; Etiske problemstillingar fagleg praksis ; Forskingsetikk
  ISBN nr.: 
  9788252194753, 9788234001123
  Omfang: 
  221 s.
  Udgiver: 
  Samlaget
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126607385|980|a
 8. Misforståelser og fejlslutninger på stribe: Forvrøvlet kædebrev varsler adskillige voldsomme EU-tiltag fra den 30. juni

  • Tidsskriftsartikel

  Misforståelser og fejlslutninger på stribe: Forvrøvlet kædebrev varsler adskillige voldsomme EU-tiltag fra den 30. juni

  I: Point of view international online, 2022-04-19,
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:62595035|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Point of view international online, 2022-04-19
  Haves:: 
  870971-tsart:62595035|980|a
 9. Tvang bliver mere udbredt i psykiatrien, men er det ubetinget skidt?

  • Avisartikel

  Tvang bliver mere udbredt i psykiatrien, men er det ubetinget skidt?

  I: Kristeligt dagblad, 2022-11-23, S. 1, 3
  Den stigende brug af tvang i psykiatrien fremmedgør patienterne og bør nedbringes, mener fagfolk. Men tvang er ikke altid af det onde, siger pårørende
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:135100021|980|.
  Omfang: 
  S. 1, 3
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Kristeligt dagblad, 2022-11-23
  Haves:: 
  870971-avis:135100021|980|a
 10. Trods dom stiger brugen af tvang i psykiatrien

  • Avisartikel

  Trods dom stiger brugen af tvang i psykiatrien

  I: Politiken, 2022-05-27, Sektion 1, s. 8
  Sundhedsminister Magnus Heunicke hævder, at Danmark gør nok for at begrænse bæltefikseringer. Men det er menneskerettighedsorganisationer helt uenige i
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:62721456|980|.
  Omfang: 
  Sektion 1, s. 8
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Politiken, 2022-05-27
  Haves:: 
  870971-avis:62721456|980|a