• Dansk
  • English

Viden fra dansk forskning og praksis

Danske Forskningsdatabase

Danske Forskningsdatabase
Publikationer og forskningsresultater primært fra universiteter.

Google Scholar
Søgemaskine med hovedvægten lagt på videnskabelig litteratur. 


UC Viden
Danmarks fælles portal for forsknings- og udviklingsaktiviteter i professionshøjskolerne.

 

Forsknings- og vidensinstitutioner

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

 
AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
AE udarbejder bl.a. i samarbejde med den danske fagbevægelse analyser, rapporter og økonomiske prognoser, der sætter fokus på samfundsmæssige og økonomiske problemstillinger, f.eks. social arv, social ulighed, børnefattigdom, indvandrere.
 
Campbell Collaboration
 
Campbell Collaboration
Internationalt forskningsnetværk, som udarbejder og formidler systematiske forskningsoversigter inden for det sociale område, velfærdspolitik, uddannelse og kriminalitet. Det danske forskningscenter VIVE (tidl. SFI) indgår i netværket.
 
CeFu
 

Cefu - Center for Ungdomsforskning
Centeret er placeret ved Institut for Læring og Filososofi på Aalborg Universitet og iværksætter, indsamler, koordinerer og formidler forskning om unge.
 

dcum
 
DCUM - Dansk Center for Undervisningsmiljø
Videnscenter med fokus på den generelle, nationale status for børnemiljø og undervisningsmiljø. Centeret producerer, bearbejder og formidler forskning og undersøgelsesresultater.
 
Danmarks Evalueringsinstitut

 
Danmarks Evalueringsinstitut
EVA arbejder med evaluering og kvalitetsudvikling igennem hele uddannelsessystemet. Fra dagtilbud for børn til videregående uddannelse og uddannelse for voksne.
 
Dansk Clearinghouse

 
Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning
Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning skaber overblik over den aktuelt bedste viden om god uddannelsespraksis og formidler den til fagets udøvere og politikere.
 
DPU
 
DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse
Menupunktet "Viden" præsenterer  temasider med artikler, publikationer, nyheder og videoer om den forskning, der foregår på DPU, f.eks. om botilbud, didaktik, inklusion, leg, læsning, resiliens, teknologiforståelse og udviklingshæmmede.
Herunder findes også serien ”Pædagogiske indblik”, som indeholder forskningsoversigter over aktuelle temaer inden for dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse og videregående uddannelse.
 
EMU Danmarks læringsportal
 
EMU - Danmarks læringsportal
EMU henvender sig primært til undervisere og pædagoger, der kan anvende portalens indhold i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og udvikling af undervisning og læring. 
 
NB-ECEC
 
NB-ECEC
Skandinavisk forskning på dagtilbudsområdet
 
SFI
 
SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
SFI fusionerede i juli 2017 med KORA og blev til VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, men alle SFI's rapporter kan stadig findes via SFI's tidligere hjemmeside.
 
Socialpædagogernes VidensbankSocialpædagogernes Vidensbank
Viden om socialpædagogisk arbejde: praksisfortællinger, brugerfortællinger, forskning, dokumentation, udviklingsarbejde mv.
 

Statens Institut for Folkesundhed
 
Statens Institut for Folkesundhed
SIF's forskning er organiseret i fire programmer: Børn og Unges Sundhed og Trivsel, Voksnes Sundhedsadfærd og Helbred, Sundhed og Sygelighed i Danmark samt Sundhedsfremme og Forebyggelse.
 
VidensportalenVidensportalen på det sociale område
Portalen formidler viden om forskning samt evidensbaserede metoder og indsatser i f.t. udsatte børn og unge, udsatte voksne og mennesker med handicap. 
VIVE
 
VIVE
SFI og KORA er gået sammen og blevet til VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. VIVE leverer viden, der kan bidrage til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.