• Dansk
  • English

Viden fra dansk forskning og pædagogisk praksis

 

 

 

Google Scholar
Søgemaskine med hovedvægten lagt på videnskabelig litteratur. 

UC Viden
Danmarks fælles portal for forsknings- og udviklingsaktiviteter i professionshøjskolerne.

NORA - Danmarks ForskningsportalNORA - Danmarks Forskningsportal
Forskningsportalen er under udvikling, men det er muligt at søge i udgivelser fra 8 danske universiteter.
 
bibliotek.dkbibliotek.dk
bibliotek.dk er ikke en forskningsportal, men den giver adgang til søgning i alle de udgivelser, som kan lånes via danske biblioteker. Heriblandt vil der være bøger og tidsskriftsartikler, der er baseret på eller henviser til relevant forskning på området


 

Forsknings- og vidensinstitutioner

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

 
AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
AE udarbejder bl.a. i samarbejde med den danske fagbevægelse analyser, rapporter og økonomiske prognoser, der sætter fokus på samfundsmæssige og økonomiske problemstillinger, f.eks. social arv, social ulighed, børnefattigdom, indvandrere.
 
Børns VilkårBørns Vilkår
Interesseorganisation, der arbejder for at styrke og forbedre børn og unges vilkår, opvækst og udviklingsmuligheder. Børns vilkår udgiver publikationer og rapporter om f.eks. børns syn på skilsmisse, skældud og negativ social kontrol, ligesom de kommer med anbefalinger i f.t. forskellige problemstillinger.
 
CeFu
 

Cefu - Center for Ungdomsforskning
Centeret er placeret ved Institut for Læring og Filososofi på Aalborg Universitet og iværksætter, indsamler, koordinerer og formidler forskning om unge.
 

dcum
 
DCUM - Dansk Center for Undervisningsmiljø
Videnscenter med fokus på den generelle, nationale status for børnemiljø og undervisningsmiljø. Centeret producerer, bearbejder og formidler forskning og undersøgelsesresultater.
 
EVA - Danmarks Evalueringsinstitut

 
Danmarks Evalueringsinstitut
EVA arbejder med evaluering og kvalitetsudvikling igennem hele uddannelsessystemet. Fra dagtilbud for børn til videregående uddannelse og uddannelse for voksne.
 

DPU
DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse
Menupunktet "Viden" præsenterer  temasider med artikler, publikationer, nyheder og videoer om den forskning, der foregår på DPU, f.eks. om botilbud, didaktik, inklusion, leg, læsning, resiliens, teknologiforståelse og udviklingshæmmede.
Herunder findes også serien ”Pædagogiske indblik”, som indeholder forskningsoversigter over aktuelle temaer inden for dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse og videregående uddannelse.
 
EMU
 
EMU - Danmarks læringsportal
EMU henvender sig primært til undervisere og pædagoger, der kan anvende portalens indhold i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og udvikling af undervisning og læring. 
 

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning
Nationalt Videncenter for Læsning formidler viden og forskning om literacy til dagtilbud, skole og ungdomsuddannelser. Centeret drives i  samarbejde med de danske professionshøjskoler.

NB-ECEC
 
NB-ECEC
Skandinavisk forskning på dagtilbudsområdet
 
Socialpædagogernes VidensbankSocialpædagogernes Vidensbank
Viden om socialpædagogisk arbejde: praksisfortællinger, brugerfortællinger, forskning, dokumentation, udviklingsarbejde mv.
 
Statens Institut for Folkesundhed
 
Statens Institut for Folkesundhed
SIF's forskning er organiseret i fire programmer: Børn og Unges Sundhed og Trivsel, Voksnes Sundhedsadfærd og Helbred, Sundhed og Sygelighed i Danmark samt Sundhedsfremme og Forebyggelse.
 
VidensportalenVidensportalen på det sociale område
Portalen formidler viden om forskning samt evidensbaserede metoder og indsatser i f.t. udsatte børn og unge, udsatte voksne og mennesker med handicap. 
 
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for VelfærdVIVE -Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
VIVE er en uafhængig statslig institution under Social- og Indenrigsministeriet. VIVE's formål er at levere viden, der kan bidrage til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.