• Dansk
 • English

FAQ om APA

 1. Hvornår skal jeg inkludere sidetal i min teksthenvisning?
 2. Hvordan refererer jeg til online dokumenter
 3. Hvordan laver jeg citater ifølge APA-standarden?
 4. Hvordan viser jeg, at jeg har tilføjet eller udeladt tekst fra et citat?
 5. Hvordan citerer jeg et tekststykke, der allerede er et citat, i den bog jeg læser?
 6. Hvordan ved jeg om en bog er en antologi?
 7. Hvad er en sekundær kilde?
 8. Må jeg bruge ibid. ifølge APA-standarden?
   
1. Hvornår skal jeg inkludere sidetal i min teksthenvisning?

Du skal ikke nødvendigvis skrive sidetal, når du laver en teksthenvisning. Hvis du henviser til en kildes overordnede argument, budskab eller perspektiv, er det ikke nødvendigt at skrive, hvilket sidetal du har dette fra – måske er dette slet ikke muligt, hvis du henviser til hele kilden. Men hvis du gengiver en passages indhold mere direkte og omskriver dette i din tekst, skal du henvise til den side/de sider, du har fundet indholdet på. Hvis du citerer en kilde, skal du altid skrive sidetal (se mere om citater i de nedenstående afsnit).

Overordnet skal du skrive sidetal i din teksthenvisning, hvis det hjælper læseren af din opgave med at genfinde det indhold, du refererer til. Din vejleder kan dog have visse præferencer, når det gælder sidetal, og disse bør du naturligvis følge. 

Til top

2. Hvordan laver jeg citater iflg. APA-standarden?

Et citat er, når du gengiver en andens originale tekst ord for ord. Når du citerer, skal du altid lave en reference med forfatternavn, udgivelsesår og sidetal for citatet. Hvis citatet er under 40 ord sættes det i anførselstegn og inkorporeres i teksten. Punktum sættes efter teksthenvisningen.

Eksempel:
Fx skriver den kendte engelske sociolog Anthony Giddens, at ”indflydelse af Jean Piagets arbejde har været ikke meget mindre end Freuds” (Giddens, 1993, s 72).

Hvis citatet er over 40 ord fremhæves det ved at lave linjeskift og indrykning. Punktum sættes før teksthenvisningen.

Eksempel (Bemærk: hjemmesiden kan ved en fejl ikke vise indrykningen):
Voksne har ifølge Vygotsky faktisk større forudsætninger for at være kreative  og fantasifulde end børn:

Fantasiens skabende virksomhed er direkte afhængig af rigdommen og mangfoldigheden i menneskers tidligere erfaringer, eftersom disse erfaringer er det materiale, fantasikonstruktionerne bygges af . . . Jo mere et barn har set, hørt og oplevet, jo mere det ved og har tilegnet sig, jo flere virkelighedsmomenter det har erfaring om, desto mere betydningsfuld og produktiv bliver dets fantasi alt andet lige. (Vygotsky, 1995, s. 11)

Hvis den originale tekst har fremhævet ord med kursiv eller indsat ord i parenteser, skal dette også gøres i citatet. Generelt skal citatet være en fuldstændig kopi af kilden, hvilket også inkluderer eventuelle stavefejl. 

Til top

3. Hvordan refererer jeg til online dokumenter

I referencer til online dokumenter anbefales det, at du så vidt muligt inkluderer de samme elementer som ved fysiske dokumenter. Herudover skal du tilføje de digitale identifikationsoplysninger (URL), som er nødvendige for at kunne genfinde kilden. Du skal altså tilføje de oplysninger, der er tilgængelige og sørge for at dokumentet kan genfindes.

En kilde er ikke nødvendigvis et online dokument,  fordi den findes i en digital version. Fx er en e-bog eller tidskriftsartikler, der er tilgængelige online, ikke en del af kategorien online dokumenter. Dokumenter, der indgår i kategorien, er fx hjemmesider, blogs, online avisartikler, online leksikonartikler m.m.:

Grænsen mellem online dokumenter og bøger, artikler eller rapporter, der er tilgængelige online, er ikke altid klar. Er du i tvivl, kan du dog altid tilføje en URL i litteraturlisten.

Ved online dokumenter er det ikke altid muligt af henvise til et specifikt sidetal, som det er ved fysiske materialer. Ifølge APA kan du i stedet i din teksthenvisning skrive tekstsektionens overskrift, og hvilket afsnit herunder du henviser til. Det vil i teksten se således ud:

Fælles Mål er ”bindende nationale mål for, hvad eleverne skal lære i skolens fag og emner. De forenklede Fælles Mål er formuleret som læringsmål, og undervisningen skal have fokus på elevernes læringsudbytte” (Styrelsen for It og Læring, 2017, ” Fokus på læringsmål er ikke nyt”, afsnit 2)..

Og i litteraturlisten vil det se således ud:
Styrelsen for It og Læring (2017). Undervisning med udgangspunkt i læringsmål. København: Undervisningsministeriet. Lokaliseret d. 24.01.2018 på: https://uvm.dk/folkeskolen/laering-og-laeringsmiljoe/laeringsmaalstyret-undervisning/undervisning-med-udgangspunkt-i-laeringsmaal

Til top

4. Hvordan viser jeg, at jeg har tilføjet eller udeladt tekst fra et citat?

Du kan tilføje og udelade tekst fra citatet, hvis du tydeligt markerer det. Hvis du udelader dele af teksten i dit citat, markerer du det med punktummer adskilt af et mellemrum: 

 • Indsæt 3 punktummer adskilt af mellemrum, hvis dele af en sætning er udeladt . . . 
 • Indsæt 4 punktummer adskilt af mellemrum, hvis en eller flere hele sætninger er udeladt . . . .

Eksempel:
Ziehe beskriver i en anden sammenhæng dette som ". . . hvis vi hele tiden filmede os selv med videokamera, iagttog os selv og kommenterede det . . . . At være ”moderne” betyder i dag at kunne benævne og formalisere bestemte selv-mål, som man forholder sig strategisk til og anvender i sin selv-refleksion" (Ziehe, 1997, s. 29).

Hvis du tilføjer ord eller en forklaring til dit citat, tilføjer du dette i kantede parenteser [].

Eksempel:
Leontjev (1977) forklarer, at ”. . . organismens tilpasning, der altid er en genspejling af egenskaber i omverden . . . [antager] form af en genspejling af de indvirkende omverdens kendetegn i deres objektive sammenhænge og forbindelser” (s. 115).

Til top

5. Hvordan citerer jeg et tekststykke, der allerede er et citat, i den bog jeg læser?

Et eksempel kunne være, at du gerne vil citere følgende argument, som du har læst i en bog af Illeris, hvor det allerede er et citat:"Selve det akkomodative indlæringsforløb er et for individet belastende forløb, præget af uro, forbavselse og overraskelser og kræver et vist overskud" (Nissen, 1970, s. 68).

Du skal behandle kilden, som du har læst og fundet citatet i, som en sekundær kilde og nævne begge kilder i din tekst. Citatet i din tekst kommer altså til at se således ud:

Læringsforløbet er udfordrende, da ”selve det akkomodative indlæringsforløb er et for individet belastende forløb, præget af uro, forbavselse og overraskelser og kræver et vist overskud" (Nissen, 1970, fra: Illeris, 2006, s. 56).

Eller hvis du skriver forfatternavnet ind i teksten, vil citatet se således ud:

Nissen (1970) understreger, at ”selve det akkomodative indlæringsforløb er et for individet belastende forløb, præget af uro, forbavselse og overraskelser og kræver et vist overskud” (fra: Illeris, 2006, s. 56).

I din litteraturliste skal du kun henvise til den kilde, du rent faktisk har læst, altså i dette tilfælde Illeris' bog. 

Til top

6. Hvordan ved jeg, om en bog er en antologi?

En antologi er en samling af artikler skrevet af forskellige forfattere. Du kan se, om en bog er en antologi på flere måder:

 1. En antologi har normalt en eller flere redaktører, og deres navne står oftest på forsiden af redigerede bøger enten med teksten 'Redigeret af' placeret forinden eller (red.) placeret efter.
 2. Hvert kapitel/bidrag har sin egen forfatter (se indholdsfortegnelsen eller på kapitlets første side). 

I en antologi skal hvert kapitel/bidrag betragtes som sit eget værk. Har du brugt flere kapitler af en antologi, skal du altså lave en reference for hvert kapitel. Har du fx brugt både kapitlet om fokusgrupper og kapitlet om dokumentanalyse fra antologien "Kvalitative metoder" i din opgave, skal begge disse referencer indgå i din litteraturliste:

Halkier, B. (2015). Fokusgrupper. I: Brinkmann, S. & Tangsaard, L. (red.) Kvalitative metoder. (s. 137-151). København: Hans Reitzels Forlag

Lynggaard, K. (2015). Dokumantanalyse. I: Brinkmann, S. & Tangsaard, L. (red.) Kvalitative metoder. (s. 153-167). København: Hans Reitzels Forlag

Til top

7. Hvad er en sekundær kilde?

En sekundær kilde, er en kilde, der anvender en anden kilde. Fx henviser Svend Brinkmann her til Clark & Sharf: 

For mange ikke-akademikere forbindes forskning med hvide kitler og reagensglas, og der kan være en etisk udfordring i at få deltagere til at forstå den forskningsmæssige betydning af observation, feltarbejde og interview samt forstå, hvad der senere skal ske med de historier, der fortælles (Clark & Sharf, 2007).

Hvis du vil anvende dette indhold i din opgave er Clark & Sharfs bog dermed en sekundær kilde. Det er altså ikke Brinkmanns eget originale materiale, du henviser til, og det skal gøres tydeligt i teksthenvisningen, at Clark & Sharf er de originale producenter af indholdet. En teksthenvisning ville i dette tilfælde se således ud:

. . . . Det kan altså være svært at få interviewdeltagerne til at forstå, hvordan deres historie vil blive brugt i mit videre arbejde (Clark & Sharf, 2007, fra: Brinkmann, 2015, s. 443).  

I din litteraturliste skal du kun henvise til den kilde, du rent faktisk har læst, altså i dette tilfælde Brinkmanns kapitel:

Brinkmann, S. (2015). Etik i en kvalitativ verden. I: Brinkmann, S. & Tangsaard, L. (red.) Kvalitative metoder. (s. 429-445). København: Hans Reitzels Forlag. 

Til top

8. Må jeg bruge ibid. ifølge APA-standarden?

Da ibid. ikke nævnes af APA, kan ibid. ikke bruges, når du følger APA-standarden.

Til top